Notice

home Notice

[2022] 22.08.29 ~ 22.09.04 공지사항

Admin │ 2022-08-27

HIT

186

1. 이번주 주번: 안규식 (-정준현 -홍석범 -한종원 -안규식 -김성주 -김지은 -이수진)

2. 랩미팅: 9/2 정준현, 김지은 (다음 발표: 미정 / 데이터발표(9/13-14))

3. 이번주 청소: 8/29 월요일 오전 9:30
WRITER PASSWORD     SECRET

COMMENT

Prev [2022] 22.08.22 ~ 22.08.28 공지사항
Next [2022] 22.09.05 ~ 22.09.11 공지사항